Napínané stropy a stěny

JUKKA design

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

– Společnost Ljubava Plus s.r.o.., se sídlem v Třtice 115, 27101 Třtice, IČO:
25785508, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka C 70055(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
• jméno, příjmení
• e-mailovou adresu
• telefonní číslo
• adresu/sídlo
– Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další
plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní
smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a
případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10
let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní
předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je
možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné
pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
– Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány
novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona
č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne.
Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu
nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
– Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Ljubava Plus tedy správcem
osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
– Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové
adrese ljubava@seznam.cz
– Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky
stropy-ljubava.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou
zde užity za účelem:
▪ měření návštěvnosti webových stránek a vytváření
statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na
webových stránkách
▪ základní funkčnosti webových stránek
• Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování
osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –
oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
• Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o
chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci
nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě
oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v
dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu
nezbytně nutnou pro fungování webu.
• Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných
pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou
funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
• Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření
statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou
posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která
neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to
nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy
správce,
• na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na
základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení
byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto
Nařízením,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Sdílení osobních údajů
Osobní údaje nesdílíme s nikým bez Vašeho souhlasu, pokud to zákon a naše
zásady neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či
žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat
předání předmětných osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které mu od Vás byly poskytnuty za
účelem:
• dodání zboží nebo poskytování služeb, které jste si objednali v internetovém
obchodě, který je provozován na webových stránkách www.shop.folieljubava.cz
(dále jen „internetový obchod“) nebo provozovně.
• vedení uživatelského účtu za účelem objednávání a dodání zboží;
• zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletrů) s informacemi o novinkách
v sortimentu Správce, akcích a slevách na některé zboží.

Zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy – dodání zboží nebo
poskytnutí služeb
Pro účely nákupu zboží v internetovém obchodě nebo provozovně zpracovává
Správce Vaše základní identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail,
telefon). Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky,
závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží.
Pro účely poskytování a dodání služeb, které Správce dále nabízí, dochází taktéž
ke zpracování Vašich osobních údajů, a to v míře nezbytné pro poskytnutí dané
služby. Bude se jedna především taktéž o Vaše základní identifikační osobní údaje
uvedené výše.
Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem vyřízení Vašich
objednávek nebo poskytování a dodání svých služeb, tedy pro uzavření a splnění
smlouvy, a bez jejich poskytnutí a zpracování není možné nákup Vámi
objednaného zboží nebo poskytnutí a dodání služeb uskutečnit.

Zpracování osobních údajů za účelem plnění právní povinnosti
Právní předpisy Správci rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše
osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o důvody vyžadované zákonem o
účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní, kdy jsou uchovávány
dokumenty obsahující osobní údaje, zejména faktury a jiné dokumenty, z kterých
vyplývá právní důvod pro vystavení faktury.

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů
Vaše osobní údaje dále Správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů
Správce. Tyto oprávněné zájmy definuje jako (a) ochranu práv Správce
vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany
nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči Správci uplatníte jakýkoliv
Váš nárok.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu
V případě, že ke zpracování nemá Správce jiný právní důvod než výše uvedený,
provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového
souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem
poskytnutí určité služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí
zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.
Souhlas se zpracováním osobních údajů Správci udělujete především za účelem:
▪ vedení uživatelského účtu: Nákup v internetovém obchodě nebo
provozovně je možný i bez registrace uživatelského účtu. Registrace
uživatelského účtu umožňuje snadnější nákup, jelikož po přihlášení se Vaše
osobní údaje, které Správce bude potřebovat k vyřízení Vaší objednávky,
doplní automaticky.
▪ zasílání reklamních sdělení: Pokud jste se přihlásili k odběru reklamních
sdělení (tzv. newsletterů), využívá Správce Vaši e-mailovou adresu
k zasálání reklamních sdělení.
▪ využívání cookies: Udělením souhlasu s užíváním cookies dochází ke
zpracování Vašich osobních údajů za účelem získání statistických dat a
Vašeho chování na webových stránkách.